Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (sinds 2013) verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het stappenplan dat je volgt bestaat uit deze stappen:

  1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of 1 kindermishandeling.
  2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met de ouder(s).
  4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Bij acute of structurele onveiligheid: altijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp verlenen of organiseren ook mogelijk.
Meer informatie is te vinden op www.schoolenveiligheid.nl