Vrijwillige ouderbijdragen
 

De school krijgt financiële steun van het Rijk, waardoor het onderwijs kosteloos is.

Wel vragen wij een vrijwillige financiële ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, traktaties, excursies, schoolreisjes, de schoolkrant, sport- en speldagen, sportkleding en dergelijke. Dit geld beheert de Ouderraad (OR). De penningmeester publiceert jaarlijks het financiële overzicht en de begroting van de OR. De hoogte van de bijdrage is 55 euro per kind. Als de ouders de bijdrage bezwaarlijk vinden, kunnen zij contact opnemen met de directeur of de penningmeester van de OR. Kinderen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen, nemen deel aan de extra activiteiten die de school aanbiedt.

 

Overblijf
De school ontvangt van het rijk ook een financiële bijdrage voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De school heeft gekozen voor een model waarin alle kinderen verplicht op school overblijven. Echter, deze vergoeding is niet kostendekkend voor het structureel organiseren van kwalitatief goede opvang. De MR onderschrijft het belang van een zodanige opvang en daarmee het belang dat ouders deze vrijwillige bijdrage, die nu door de school wordt gevraagd, volledig voldoen.

De hoogte van de bijdrage is afgestemd met de MR en heeft ook de instemming van de MR. Voor dit schooljaar is dit vastgesteld op €140,- per kind.


Schoolkamp 

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Naast de bijdrage die de Ouderraad doet, wordt een eigen bijdrage van € 90,- per leerling gevraagd.


Engels 

In groep 8 wordt voor iedereen het Anglia-examen afgenomen. Voor kinderen die een officieel examen met certificaat wensen, worden extra kosten in rekening gebracht, afhankelijk van het examenniveau. De kosten liggen tussen €26,- en € 60,-. In andere gevallen zal de school zelf kosteloos het examen afnemen.

 

De bijdragen  worden via automatische betaling  geïnd. Hiervoor wordt een digitaal betalingssysteem opgezet.

 

Sponsoring

Sponsoring is een mogelijkheid om de school financieel te ondersteunen. Wij maken incidenteel gebruik van deze mogelijkheid. Sponsoring moet passen binnen het vastgestelde beleid van de Onderwijsgroep Amstelland en binnen de visie van onze school. Ouders die extra mogelijkheden zien om de school financieel te ondersteunen, kunnen zich wenden tot de Vrienden van de Roelof Venema School.

 

Lidmaatschap Vrienden van de Roelof Venema School

Het lidmaatschap van deze vereniging bedraagt minimaal E 25, - per jaar. Een bijdrage kan overgemaakt worden op

IBAN: NL43 INGB 0008 1788 68

t.a.v. Vrienden RVS