Het Schoolondersteuningsprofiel in het kort
Voor u ligt het verkort ondersteuningsprofiel van de Roelof Venema school.
Met de invoering van de wet op Passend onderwijs is elke school verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken waarin staat beschreven wat de school biedt op het gebied van zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Op de website is het volledige schoolondersteuningsprofiel terug te vinden. Hierin worden onderstaand profiel gespecificeerd en verder toegelicht.
 
Inleiding
De Roelof Venema School wil  een stimulerende en veilige omgeving en sfeer creëren, op basis van de waarden en normen, die we vanuit onze christelijke identiteit en onze burgerlijke verantwoordelijkheid voor elkaar op deze wereld, delen.
 
De missie van de Roelof Venema School is: 'Roelof Venema School; omdat ieder kind anders is'.
Deze missie hebben we enkele jaren geleden met de hele school en in samenspraak met ouders uitgewerkt en vastgelegd op basis van een visie die we hebben geformuleerd. Inmiddels is deze visie opnieuw door het team tegen het licht gehouden  en geformuleerd. De visie en de onderbouwing daarvan zijn uitgewerkt in een visiedocument.
 
Uitgangspunten gebaseerd op onze visie:
1.            Wij geven onderwijs, dat gericht is op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.
2.            Het schoolteam is toegerust om de les- en overige schooltaken uit te voeren in een zich voortdurend ontwikkelende organisatie.
3.            Wij houden rekening met de verscheidenheid in talenten en interesses bij onze leerlingen.
4.            Wij geven ruime aandacht aan levens beschouwende en kunstzinnige vorming.
5.            Wij zijn gericht op partners, die voor ons van betekenis zijn in de buitenschoolse opvang en een rol spelen in de versterking van de sociale cohesie van de omgeving.
6.            Wij willen een sfeer op school scheppen, waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen binnen een duidelijke structuur en organisatie.
7.            We werken samen met instanties en deskundigen om onze eigen deskundigheid te vergroten en ons te laten ondersteunen als we zelf geen of onvoldoende passend aanbod voor handen hebben
 
 
Basisondersteuning
De school werkt voortdurend aan het toerusten van de leerkrachten om Passend Onderwijs te kunnen bieden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is vroegtijdige signalering van de hulpvraag.
We werken vanuit de 5 niveaus voor ondersteuning, een cyclische manier van werken gekoppeld aan een interne overlegstructuur, het volgen van leerlingen door middel van het leerlingvolgsysteem (LVS) en het vastleggen en beoordelen van (toets)gegevens in (digitale) leerlingendossiers.
 
Binnen de school wordt gewerkt vanuit de 5 niveaus van ondersteuning:
1. Algemene ondersteuning in de groep
2. Extra ondersteuning in de groep
3. Speciale ondersteuning na intern onderzoek
4. Speciale ondersteuning na extern onderzoek
5. Verwijzing naar andere onderwijsinstellingen
 
Uitgangspunt is de centrale rol die de leerkracht heeft bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen.
 
Om een passen onderwijs aanbod te kunnen creëren, baseren we ons op de kerndoelen en de vertaling daarvan in de lesmethodes. Maar waar nodig of mogelijk verrijken en verdiepen we dit programma met aanbod dat passend is voor wat de kinderen op dat moment nodig hebben in hun ontwikkelingsproces. Soms hanteren we daarbij aanvullende materialen of ict applicaties, soms creëren we voor kinderen ook een eigen leerlijn, afhankelijk van wat een kind nodig heeft.
 
Onze school kan een adequaat aanbod bieden aan:
 • Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen
 • Kinderen met een leerachterstand
 • Kinderen met een algemeen taalprobleem
 • Kinderen met specifieke taalproblemen
 • Kinderen met rekenproblemen
 • Kinderen met fysieke en medische problemen: De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte enkelvoudige problematiek.
 • Kinderen met sociaal-emotionele problemen: De Roelof Venema School heeft een aanpak voor lichte sociaal-emotionele problemen.
 • Kinderen met gedragsproblemen:De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte gedragsproblemen.
 • Kinderen met werkhoudingproblemen
 • Kinderen in een problematische thuissituatie:De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte problemen in de thuissituatie.
 
Extra ondersteuning
Uitgangspunt op de Roelof Venema School is de centrale rol die de leerkracht heeft bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Het zijn de leerkracht en de ouders die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. De intern begeleider heeft daarbij een ondersteunende rol.
 
Onderstaand beschrijven wij de factoren die op onze school een rol spelen bij het succesvol begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes:
 1. De mate waarin leerkrachten competent zijn in. Daarvoor stellen ze zich de vraag: Wie is dit kind en wat heeft het nu nodig? Dat geeft het beeld waarom een leerkracht doet wat hij doet.
 2. De samenwerking met ouders en externe betrokkenen.
Wij kunnen alleen passend onderwijs realiseren voor kinderen met speciale onderwijsbehoeftes als er sprake is van optimale samenwerking van de school, de ouders en eventuele externe betrokkenen.
 1. Het klassenmanagement biedt ruimte om te differentiëren.
 2. Gerichte inzet van overige RT- uren (die naast gediagnosticeerde zorg nog geboden kan worden)  aangestuurd door IB vooral gericht op de leerlingen in de groepen 3, 4 en incidenteel groep 5. Dit is echter in zeer beperkte  mate haalbaar.
 3. De mogelijkheid van aanpassingen in de schoolorganisatie
 
Grenzen van het onderwijs
Voor kinderen in de volgende categorieën heeft de school geen adequaat aanbod en ziet de school geen mogelijkheden om dit te realiseren:
 • Onze school heeft geen adequaat aanbod voor dove en blinde kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Deze kinderen vragen een dermate specifieke ondersteuning en onze school is daar onvoldoende toe uitgerust.
 • Zwaar psychische/psychiatrische problematiek
 • Kinderen die de grenzen van de school dermate overschrijden waarbij de veiligheid van kinderen en personeel in het geding is.Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag gaat de groep vóór het individuele kind.
 • Kinderen die totaal vastlopen en niet komen tot leren en niet te begeleiden zijn.
 • Kinderen die naast ernstige werkhoudingproblemen ook problemen op sociaal-emotioneel gebied en/of problemen in de thuissituatie hebben, zodanig dat specifieke hulpverlening nodig is.
 • Als er sprake is van ernstige meervoudige problematiek. Bijvoorbeeld naast problemen in de thuissituatie, leerproblemen en gedragsproblemen
 • Ouders die niet mee willen werken en weigeren afspraken met school te maken. 
  Deze kinderen vragen een dermate specifieke ondersteuning en onze school is daar onvoldoende toe uitgerust.
 
Mocht doorverwijzing naar ander onderwijs noodzakelijk zijn dan ondersteunt de school de ouders bij het doorverwijzen.
Bij het doorverwijzen van leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes wordt rekening gehouden met:
* het welbevinden van de leerling
* de hulpvraag van de leerling
* het leer- en ontwikkelingsniveau van de leerling
Hieraan voorafgaand wordt een Ondersteuningsteam samengesteld. In dit OT wordt een groeidocument opgesteld en wordt door de school in samenwerking met ouders en eventueel deskundig betrokkenen, in kaart gebracht wat voor deze leerling nodig is.
 
 
Ambitie
De ambitie van de school is het bereiken van het profiel van de smalle ondersteuningsschool. Dit  wordt in het Schoolondersteuningsprofiel concreet omschreven met behulp van de daarbij behorende tabellen. Zie tabel 2 voor de omschrijving van de smalle ondersteuningsschool op de vijf velden van onderwijsvoorzieningen:
 
1.            de hoeveelheid aandacht/handen in de groep;
2.            speciale onderwijsmaterialen;
3.            de ruimtelijke omgeving;
4.            expertise van het team als geheel en van de individuele leerkrachten;
5.            samenwerking met externe instanties die zich ook met de zorg voor het kind
bezighouden.
 
Wij beschrijven in dit profiel globaal waar wij ons in de periode naar augustus 2018 op gaan richten in het bereiken van de gestelde ambitie.