Ondersteuning op school
 

Op de Roelof Venema School is het basisaanbod binnen de groepen over het algemeen afgestemd op een bovengemiddeld niveau, omdat dit passend is bij de uitstroom van onze leerlingen. Op dit moment stroomt bijna 80% van de leerlingen uit op HAVO of VWO niveau. In de praktijd betekent dit dat reguliere methodes waar nodig compact aangeboden worden, aangevuld met verrijkend aanbod en materiaal.

Het aanbod binnen de klas.
Op basis van leerresultaten vanuit het leerlingvolgsysteem en persoonskenmerken van leerlingen worden leerlingen ingedeeld in niveaugroepen, te weten:

Het  basisaanbod voor alle leerlingen die geen bijzondere onderwijsbehoeften hebben. Deze leerlingen volgen het reguliere aanbod zoals dat in de klas wordt gegeven, eventueel aangevuld met verlengde instructie door de leerkracht. 
Het intensieve aanbod voor leerlingen met een risico op didactische achterstanden en of met een discrepantie tussen cognitieve capaciteiten en onderwijsresultaten. Deze leerlingen volgen het reguliere aanbod vanuit de methode, aangevuld met verlengde instructie. Tevens krijgen deze leerlingen op bepaalde onderdelen remedial teaching buiten de groep. Voor een enkele leerling zullen de voorzieningen in de school niet toereikend zijn. Oplossingen zullen dan gezocht moeten worden buiten de eigen school. 
Het verrijkingsaanbod voor leerlingen die minder instructie nodig hebben en juist meer uitdaging. Deze leerlingen volgen een compact- en verrijkingsaanbod. Indien dit niet voldoende is, kan extra begeleiding buiten de groep ondersteunend zijn. Voor een enkele leerling zullen de schoolvoorzieningen niet voldoende zijn. Oplossingen zullen dan gezocht moeten worden buiten de school 

Ondersteuning buiten de klas.
Wanneer blijkt dat het ondersteuningsaanbod binnen de klas ontoereikend is om de leerling tot ontwikkeling te laten komen, heeft de school verschillende mogelijkheden voor ondersteuning buiten de klas georganiseerd. 
Op basis van input van leerkrachten en/of analyses van toets resultaten, wordt bepaald welke vorm van ondersteuning passend is. Als de ondersteuning buiten de klas wordt ingezet, wordt een handelingsplan voor (meestal) een half jaar opgesteld. Dit plan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en op basis daarvan wordt de extra ondersteuning wel of niet verlengd.

Ondersteuning buiten de klas wordt meestal in kleine groepjes aangeboden en is gericht op het wegwerken van hiaten of het aanleren van vaardigheden voor de basisvakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Deze ondersteuning kan in principe niet vaker dan 2 x per week voor de duur van 30-45 minuten geboden worden. 

Ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Het uitgangspunt op onze school is dat meer begaafde leerlingen een aangepast programma binnen de eigen groep krijgen, waarbij de basisstof wordt ingedikt (= compacten) en aangevuld met verrijkingsstof. Dit aanbod wordt vormgegeven en gecoördineerd door de Specialist Passend Onderwijs, de MHB-specialist en de intern begeleiders. 
Deze specialisten werken ook met leerlingen die naast het verrijkingsaanbod extra vaardigheden nodig hebben op het gebied van plannen, organiseren etc. tegenwoordig aangeduid met de term 'executieve' functies. 

Ondersteuning voor nieuwkomers
De populatie in Amstelveen is aan het veranderen. Het inwoneraantal zal de komende jaren doorstijgen. Daarnaast is er een andere ontwikkeling gaande, namelijk het groeiende internationale karakter van de stad. Er wonen op dit moment 138 nationaliteiten. Het aantal personen met een niet-Nederlandse nationaliteit is gestegen naar ruim 20.000, bijna 22% van de bevolking. Deze veranderingen zien we terug op onze school en het zal duidelijk zijn dat dit aanpassingen vraagt van ons aanbod en van de vaardigheden van onze medewerkers. Op de RVS hebben wij een NT2 specialist die het aanbod en het onderwijs voor deze leerlingen organiseert en coördineert. 

Externe ondersteuning
Wanneer een leerling onvoldoende profiteert van de basisondersteuning die wij binnen- en buiten de groep bieden, is het noodzakelijk om extern expertise in te schakelen. Kernmerken van deze ondersteuning zijn:
  • de benodigde ondersteuning overstijgt het niveau van de basisondersteuning op het gebied van frequentie, tijdsduur of expertise. 
  • deze ondersteuning wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
  • de ondersteuning en de voortgang wordt periodiek geëvalueerd in een overleg waarbij ouders, leerkracht, intern begeleider en een externe specialist van het Samenwerkingsverband Amstelronde aanwezig zijn.