Extra ondersteuning op school.

Als een leerling regelmatig individuele begeleiding nodig heeft, dan gaat de leerkracht met de ouders en de Intern Begeleider onderzoeken welke extra ondersteuning mogelijk is. De regie blijft bij de leerkracht Indien nodig wordt daarbij advies gevraagd aan de onderwijsspecialisten van Amstelronde en/of andere deskundigen. Hieronder staat welke vormen van extra ondersteuning de school kan bieden.

Leren

Wanneer een leerling het eindniveau van groep 8 niet kan behalen, is ondersteuning buiten het groepsplan nodig. Er wordt dan een Pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) gedaan en op basis van dit PDO wordt een OPP opgesteld. Daarin formuleren we een eigen leerlijn met aangepaste onderwijsdoelen. De leerlingen krijgen in eerste instantie extra ondersteuning van de groepsleerkracht, en daarbij begeleiding door onze Specialist Passend Onderwijs.

Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 die een verrijkend aanbod nodig hebben buiten het groepsplan, kunnen deelnemen aan a Different Day. Hierbij werken cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen samen aan verschillende vraagstukken en opdrachten. 4

De school werkt voor leerlingen die het Nederlands niet als eerste taal spreken met concrete leerlijnen vanuit LOWAN. Er zijn voor hen goed opgestelde ontwikkelingsperspectieven, waarin einddoelen geformuleerd zijn. Nieuwkomers van 6 jaar of ouder die zich bij ons aanmelden, gaan eerst een jaar 2 dagen per week naar de Nieuwkomersklas van de stichting en zijn dan 3 dagen per week bij ons op school.

Gedrag

De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte gedragsproblemen. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de leerkracht in de klas kan bieden, wordt de interne Onderwijsspecialist Amstelronde ingeschakeld. Zij kan een leerling voor een periode van 6-8 weken planmatig begeleiden. Verder is er de mogelijkheid om hulp in te schakelen via het expertisecentrum van Orion. Hierbij kan worden gedacht aan bijv. co-teaching of spelbegeleiding. Wanneer dit niet afdoende is, wordt een leerling besproken door het Zorg Advies Team (ZAT) of wordt een Ondersteuningsteam (OT) opgesteld. Bij het ZAT komen professionals van verschillende disciplines (Intern Begeleider, jeugdhulpverlener, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar) bij elkaar om te overleggen wat de beste hulp is. Bij het OT zijn de ouders, leerkracht, Intern Begeleider en Adviseur Passend Onderwijs vanuit Amstelronde aanwezig om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Via de jeugdhulpverlener, verbonden aan school, kan vergoede begeleiding of behandeling worden gestart (zoals kanjertraining, sociale vaardigheidstrainingen, angstreductietraining, weerbaarheidstraining).

Fysiek

De Roelof Venema School heeft een aanpak voor kinderen met lichte enkelvoudige

• Visuele problemen (slechtziende kinderen)

• Gehoorproblemen (slechthorende kinderen)

• Spraak- taalstoornissen (stotteren, articulatieproblemen, stemproblemen)

• Motoriekproblemen (kinderen met een lichte lichamelijke handicap)

• Medische aandoeningen (kinderen met bijvoorbeeld epilepsie, allergie, astma)

Voor deze leerlingen wordt indien nodig samengewerkt met externe deskundigen (bijv. Ambulant Begeleiders, fysiotherapeuten). Er is een lift in het schoolgebouw en het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Wat betreft het gebruik van medicijnen wordt het protocol Medisch Handelen gehanteerd.

Gezin

In gevallen waarbij het gezin hulp kan gebruiken wordt nauw samengewerkt met de jeugdhulpverlener vanuit de gemeente. De jeugdhulpverlener is wekelijks aanwezig op school. Ouders kunnen zelf of in overleg met school contact opnemen om een afspraak te maken. Er wordt dan gekeken welke hulp passend is.