Medezeggenschapsraad
Elke school is wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben (MR). De MR van de RVS bestaat uit zowel ouders als personeel en heeft tot doel openheid vanuit de school en onderling overleg te bevorderen.  
We behartigen de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Daartoe geven we de directie verbetersignalen door en advies.

De MR vergadert ongeveer elke 6 weken en kan op verzoek altijd worden bijgewoond door belangstellenden. De directie is op uitnodiging bij een deel van de vergadering aanwezig.

In de MR zijn een aantal onderwerpen die jaarlijks terugkeren en waar de MR instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bij heeft zoals bijv. het jaarplan, de begroting en het vakantierooster. Daarnaast zijn er onderwerpen die we op de agenda zetten omdat we daar graag meer aandacht aan willen besteden en die we verder toelichten in dit verslag.

In het schooljaar 2015/2016 waren deze onderwerpen:
1. Meerbegaafdheid
2. Tussenschoolse opvang (TSO)
3. Schooladviezen
4. Het vergroten van de zichtbaarheid van de MR
 
Meerbegaafdheid: vanuit ouders en school was er al langer de wens om een structureel aanbod te bieden aan meerbegaafde leerlingen op school. Afgelopen schooljaar zijn voor deze kinderen de Eureka groepen gestart. In deze groepen wordt eens per week met een kleine groep leerlingen een leeromgeving geboden die uitnodigt tot analyseren, creëren en evalueren. Matthias Borgers heeft namens de MR deelgenomen aan de initiatiefgroep voor de Eureka groepen. De Eureka groepen starten in dit schooljaar weer na de herfstvakantie.
 
Tussenschoolse opvang: De directie heeft in het vorige schooljaar de MR gevraagd in te stemmen met een verhoging van de (vrijwillige) bijdrage voor de tussenschoolse opvang. De RVS heeft er voor gekozen om niet alleen vrijwilligers, maar ook betaalde krachten van Kinderrijk in te zetten. De overblijf is zo georganiseerd (korte tijd en verschillende pauzes per bouw) dat de kinderen niet in de gelegenheid zijn om thuis te lunchen. De school ontvangt een rijksbijdrage voor de overblijf van de kinderen, maar deze bijdrage dekt niet alle kosten.
 
Na overleg heeft de MR het volgende standpunt ingenomen: De MR onderschrijft het belang van een goede overblijf en steunt de school dan ook in de beslissing om de ouderbijdrage hiervoor te verhogen. Als MR vinden we het belangrijk dat die bijdrage, hoewel vrijwillig, volledig wordt voldaan in het belang van de kinderen en ook om te voorkomen dat de school anders middelen moet inzetten die voor andere doeleinden zijn bestemd. Voor wie het niet mogelijk is aan de bijdrage te voorzien, geldt dat contact kan worden genomen met de directie.
 
Schooladviezen: de MR heeft vorig jaar een aparte avond gewijd aan de schooladviezen. De hele procedure rondom de adviezen en afwegingen die daarin gemaakt worden is uiteengezet door een afvaardiging van de groep 8 leerkrachten en de directie.
 
Het vergroten van de zichtbaarheid van de MR: de MR vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn. Zodat ouders weten wie er in de MR zitten en hoe we kunnen worden benaderd.
 
Op de website van de school is informatie te vinden over de MR. Ook zijn er posters opgehangen op de school met daarop de leden van de MR en de ouderraad. Om meer zichtbaar te worden hebben we besloten eens  per jaar in een nieuwsbrief verslag te doen van de belangrijkste thema's die besproken zijn in het afgelopen jaar en die extra aandacht krijgen in het komende jaar.
 
Komend schooljaar willen we een aparte avond wijden aan de lessen die aangeboden worden of zouden kunnen worden op school die buiten het verplichte programma vallen. Welke keuzes worden hierin gemaakt, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de restricties? Worden de mogelijkheden van het nieuwe gebouw (atelier, kooklokaal) volledig benut en hoe zou eventueel meer mogelijk gemaakt kunnen worden?
  
Over de medezeggenschapsraad van de RVS
De MR van de RVS bestaat uit 8 leden, die verkozen zijn voor een periode van 3 jaar. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Hennie de Jong (RT), Edith Kok (groep 8), Willemijn van der Maessen (groep 5) en Renate Schreuder (groep 1/2). De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door Maritha Werther (voorzitter en moeder van Eva Geluk), Einar Horbeek (Valentijn), Matthias Borgers (Haroun en Noor) en Sara Koole (Eva en Anna ten Brink). De eerste termijn van Maritha Werther is dit jaar verlopen. Indien je interesse hebt je verkiesbaar te stellen voor de MR horen we dat graag.
 
Heb je een signaal of suggestie?
Wil je bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen van de school/de MR? Dan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein. Of bereiken via: medezeggenschap@gmail.com. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact op.