Wat is de missie/visie van de school?
 
   
Structuur en veiligheid
     
Verbreding en verdieping
     
Betrouwbaar en betrokken
 
     
   
Verantwoordelijk en samen
   
Toekomstig wereldburgerschap
     
   
 
De RVS is voor ouders, die hun kind aan ons toevertrouwen, een betrouwbare, betrokken en verantwoordelijke partner in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. We vinden het dan ook belangrijk om als school in verbinding te staan met ouders door te zorgen voor een open en eerlijke dialoog. Leren gaat gepaard met vallen en opstaan. Wij zijn er om successen te vieren, kinderen bij te staan om problemen te overwinnen en ondersteuning te geven bij datgene wat voor het kind een belemmering betekent.   
Datgene wat ons allen bindt, is de optimale ontwikkeling van kinderen. Dit willen we de volle aandacht geven. We willen kinderen een zo breed mogelijke basis meegeven. Het onderwijs richt zich daarom op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. Daarbinnen vinden we creatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden heel belangrijk. De theorie van meervoudige intelligentie helpt ons aan de noodzakelijke invalshoeken voor dit onderwijs.   
Een kind komt tot leren in een omgeving waarin hij zich veilig voelt. Vanuit onze protestants-christelijke identiteit betekent dit dat we respectvol met elkaar omgaan en zorg hebben voor elkaar. Kinderen en ouders ervaren onze school als veilig. De school creëert veiligheid door duidelijkheid en structuur te bieden. Dit gebeurt in de vorm van leefregels (fijn, veilig, rustig, netjes). Deze regels voor ons gedrag kaderen de pedagogische ruimte voor leerlingen en leerkrachten. Uitgangspunt is dat kinderen fouten mogen maken om te leren. Pesten wordt niet geaccepteerd.   
Mooie ervaringen in de kindertijd worden de kostbaarste bagage voor het leven. De bagage die wij de kinderen meegeven, zorgt ervoor dat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen staan en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid jegens zichzelf, hun naasten en de wereld waarin zij wonen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen open en nieuwsgierig in het leven staan en hun unieke, waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.  

 

 
  Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
 
 
 Wereldburgerschap  
Als wereldburgers leggen we verbinding tussen onszelf en anderen, dichtbij en ver weg. De verschillen tussen mensen (land, cultuur en levensbeschouwing) gaan we zien als boeiend. Onze ambitie is om kinderen bewust te maken van hun wereldburgerschap. Kinderen krijgen kennis aangereikt over andere culturen en wereldgodsdiensten en leren contact te maken over hun grenzen heen. Op deze manier worden ze nieuwsgierig naar elkaar. Leidraad hierin is wat je van elkaar kunt leren.   Onze eigen identiteitsvraag moet daarin ook worden gesteld: wie zijn wij en hoe geven wij invulling aan onze protestants-christelijke identiteit? Dit brengen we in relatie met de toenemende internationalisering. Wat verbindt ons met andere religies?   Als wereldburger hebben we zorg voor het bewaken van het duurzame evenwicht tussen mens en zijn leefomgeving. Kinderen moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van natuur en milieu.   

Brede basis 
We blijven streven naar een optimale beheersing van basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Ook hebben we blijvend aandacht voor sociaal gedrag om het veilig pedagogisch klimaat dat we hebben te behouden.  We willen de kinderen meer ruimte bieden om ontdekkend en onderzoekend te leren. Dit geeft de kinderen meer zicht op hun talenten en ze worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en belemmeringen. Dit zelfbewustzijn helpt hun ook in de verbinding met zichzelf en anderen. Thematisch onderwijs, gebaseerd op de theorie van meervoudige intelligentie, helpt ons om kinderen een omgeving te bieden waarin ze kunnen ontdekken, onderzoeken en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het zorgt voor samenhang tussen de vakgebieden. Het biedt de verdieping, verbreding en autonomie die onze kinderen zo graag willen. Dit is ook nodig om ze goed voor te bereiden op de toekomst.     

 

 
  Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
 
Vanuit onze protestants christelijke identiteit willen we dat kinderen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun naasten en de wereld waarin zij wonen. Dit doen wij door de kinderen normen en waarden bij te brengen die voor het christendom leidend zijn. We vertellen de kinderen de bekende Bijbelverhalen, vieren de christelijke feesten en bespreken de boodschap die zij hebben voor ons dagelijkse bestaan. Vanuit die waarden en normen leren we de kinderen zich open op te stellen naar anderen en nieuwsgierig te zijn naar andere culturen en geloofsuitingen. We zoeken op deze wijze naar de verbinding die vanuit religie en cultuur een verrijking en verdieping kunnen betekenen voor het ontwikkelen van begrip en mededogen en verantwoordelijk wereldburgerschap. In een wereld die snel verandert, nemen identiteitsvragen toe omdat niets meer blijvend lijkt. Als protestants-christelijke school denken we na over de invulling van die identiteit. Hoe blijven we onszelf in deze veranderende wereld en hoe verhouden we ons naar andersdenkenden?  En in relatie tot de internationalisering: wat we delen met onze nieuwkomers en hoe we zorgen voor een nieuw evenwicht en een mooie samenhang?