Uitgangspunten en waarden

Aan de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven liggen waarden ten grondslag.
De Roelof Venema School heeft een protestants-christelijke signatuur. Dat betekent dat wij op een eigentijdse manier aandacht besteden aan het werken en samenleven vanuit de christelijke waarden en normen. Eerbied voor de schepping, zorg voor en rekening houden met elkaar, saamhorigheid, geborgenheid maar ook openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zijn op onze school belangrijke waarden.
Deze waarden hebben dagelijks onze aandacht en zijn heel belangrijke pijlers voor de pedagogische benadering van de kinderen.
Als school staan wij open voor iedereen die de christelijke waarden respecteert of  deze wil helpen uitdragen.
Wij maken deel uit van de Onderwijsgroep Amstelland waarin alle protestants-christelijke en katholieke basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk  a/d Amstel zijn verenigd. Deze scholen staan voor christelijk basisonderwijs met een duidelijke identiteit: (www.onderwijsgroepamstelland.nl)

Visie op onderwijs

'omdat ieder kind anders is'
 
Alle mensen verschillen onderling, qua uiterlijk, qua persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en capaciteiten. De RVS waardeert die verschillen. Ieder mens heeft het recht en de opdracht om, ongeacht uiterlijk, persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en capaciteiten, 'zichzelf' te kunnen zijn, bij te kunnen dragen en te worden gerespecteerd door zijn medemensen, binnen de acceptabele grenzen van het fatsoen in onze cultuur en maatschappij.
De school wil daarom een stimulerende en veilige omgeving en sfeer creëren, op basis van de waarden en normen, die we vanuit onze christelijke identiteit en onze burgerlijke verantwoordelijkheid voor elkaar op deze wereld, delen.

Onderbouwing van de visie

Het richtsnoer voor onze visie op onderwijs wordt gevormd door de genoemde christelijke en burgerlijke waarden, normen en verantwoordelijkheden. Daarnaast baseren we de visie op het pedagogische gedachtegoed van Luc Stevens over Adaptief Onderwijs en de theorieën van Howard Gardner over de Meervoudige Intelligentie.
Deze waarden normen en theorieën helpen ons het denken over de verschillen tussen kinderen te kaderen.
 
Kinderen verschillen van elkaar zowel cognitief, sociaal-emotioneel als fysiek. Luc Stevens wijst daarop in zijn pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontwikkelen en presteren het best in een uitnodigende, vertrouwde, veilige en kindvriendelijke onderwijsleeromgeving in relatie met anderen, waarmee ze moeten leren samenwerken. 
Leren moet vooral opleveren dat het geleerde gaat bijdragen aan hun gevoel van competentie en hun autonomie doet toenemen.
 
Om te kunnen leren hebben we een zekere mate van intelligentie nodig. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Gardner onderscheidt verschillende manieren waarop je intelligent kunt zijn. Elk mens heeft een voorkeur voor één of meer van die intelligenties. Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen.

 
 
Zoals bovenstaand figuur aangeeft streven we op basis van dat onderwijsaanbod naar ontwikkeling van de talenten van kinderen, zodat ze op de voor hen hoogst haalbare wijze hun competentie, autonomie en relatie kunnen ontwikkelen.
We zijn dus steeds op zoek naar talenten en mogelijkheden van kinderen en laten ons niet beperken door wat een kind niet kan.
 
Voor de praktijk betekent dat:
 
  • Wij geven onderwijs, dat gericht is op het verwerven van zowel kennis, als inzicht en vaardigheden.
  • Ons team toegerust is om de les- en overige schooltaken uit te voeren in een zich voortdurend ontwikkelende organisatie.
  • Wij rekening houden met de verscheidenheid in talenten en interesses en leerstijlen bij onze leerlingen.
  • Wij ruime aandacht geven aan levensbeschouwelijke, creatieve, kunstzinnige, natuurlijke, technische, fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vorming.
  • Wij gericht zijn op partners die voor ons van betekenis zijn in de buitenschoolse opvang en een rol spelen in de versterking van aanbod voor de totale ontwikkeling van kinderen en de sociale cohesie van de omgeving.
  • Wij een sfeer op school willen scheppen waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen binnen een duidelijke structuur en organisatie.