Wat is de visie van de school op leren?

De Roelof Venema School is voor ouders die hun kind aan ons toevertrouwen, een betrouwbare, betrokken en verantwoordelijke partner in de begeleiding en ontwikkeling van hun kind. Een kind dat zich gesteund voelt door zowel ouders als leerkrachten wordt positief beïnvloed in de ontwikkeling. Voor ons betekent dit dat we heel graag samen met u optrekken om het beste voor uw kind te bereiken. 

Het team op de Roelof Venema School biedt uw kind een brede ontwikkeling waarmee het in de toekomst een waardevolle en eigen bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarin staan wij voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs. 

Iedereen, ongeacht achtergrond, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging, is van harte welkom op onze school. We zetten ons zo goed mogelijk in om iedereen een gelijke kans te bieden en hebben oog voor de diversiteit binnen onze leerlingenpopulatie. Daardoor kan het onderwijsaanbod aan leerlingen onderling verschillen en is het onderwijsaanbod dus niet voor iedereen gelijk. 

Een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is een fijne en veilige omgeving, waar je kunt zijn wie je bent. Vanuit onze protestant-christelijke identiteit betekent dit dat we respectvol met elkaar omgaan en zorg hebben voor elkaar. De school creëert veiligheid door duidelijke en heldere afspraken te maken over hoe we met elkaar en met onze omgeving omgaan. De schoolomgeving is eigenlijk een soort proeftuin, waarin kinderen deze vaardigheden kunnen oefenen, fouten mogen maken en nieuwe kansen krijgen. Echter, niet tot in het oneindige; immers er zijn grenzen. De afspraken met betrekking tot ons gedrag alsmede de daarbij behorende grenzen staan helder beschreven in ons gedragsprotocol. 

Wij zien het als onze belangrijkste taak om leerlingen kennis, houding en vaardigheden mee te geven, waarmee zij zich straks verder kunnen ontwikkelen. Tevens vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen open en nieuwsgierig in het leven staan en in de toekomst een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de maatschappij. 
Het is onze ambitie om onze leerlingen aan het einde van groep 8 trots te laten zijn op wat ze bereikt hebben, zodat zij zich zelfbewust en met zelfvertrouwen de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. 

Mooie ervaringen in de kindertijd worde de kostbaarste bagage voor het leven. Ons enthousiast en bevlogen team zet zich dagelijks in om daar een bijdrage aan te leveren. 


 
 
   
Structuur en Veiligheid
     
Verbreding en Verdieping
     
Betrouwbaar en Betrokken
 
     
   
Verantwoordelijk en Samen  
   
Eigentijds en Toekomstgericht      
     
   
   
   

 

 
  Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
   
Vanuit onze protestant-christelijke identiteit willen we dat onze leerlingen zich bewust worden van de verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun naasten en de wereld waar zij deel vanuit maken. Vanuit onze levensbeschouwelijke grondslag staan respect, solidariteit, verantwoordelijkheid en burgerschap centraal in ons denken en handelen. Dit doen wij door de leerlingen normen en waarden bij te brengen die niet alleen voor het christendom, maar ook in onze maatschappij leidend zijn. We vertellen de leerlingen de bekende Bijbelverhalen, vieren de christelijke feesten en bespreken de boodschap die zij hebben voor ons dagelijks bestaan. Vanuit die waarden en normen leren we de kinderen zich open op te stellen naar anderen en nieuwsgierig te zijn naar andere culturen en geloofsovertuigingen. 

In een wereld die snel verandert, nemen identiteitsvragen toe omdat niet meer blijvend lijkt. Als protestants-christelijke school denken we na over de invulling van die identiteit. Hoe blijven we onszelf in deze veranderende wereld en hoe verhouden we ons naar andersdenkenden? En in relatie tot de internationalisering: wat delen we met nieuwkomers en hoe zorgen we voor een nieuw evenwicht en een mooie samenhang?