Beste ouders en leerkrachten,

Deze nieuwsbrief is van de Medezeggenschapsraad (MR). Eens per jaar willen wij ouders en leerkrachten informeren over de belangrijkste thema's die zijn besproken door de MR in het voorafgaande jaar.

In de MR bespreken wij een aantal onderwerpen die jaarlijks terugkeren en waar de MR instemmings- dan wel adviesbevoegdheid bij heeft zoals bijv. het jaarplan, de begroting en het vakantierooster. Ook een goede communicatie tussen school en ouders komt aan de orde. Daarnaast zijn er onderwerpen die we op de agenda zetten omdat we daar graag meer aandacht aan willen besteden en die we verder toelichten in dit verslag.

Passend onderwijs: de MR heeft de directie gevraagd om haar visie te geven op het een aantal jaar geleden ingevoerde Passend Onderwijs. De directie geeft aan dat door de invoering van het Passend Onderwijs de school aan meer leerlingen zorg kan bieden dan voorheen. Ook is de mogelijkheid om deskundigen in te schakelen verruimd. Het betekent wel een taakverzwaring voor de betreffende leerkrachten en de IB'ers. Binnen de MR komt vaker terug dat, om het Passend Onderwijs goed te laten werken, er behoefte is aan meer onderwijsassistentie in de klas. Hier is geen budget voor. Voor komend schooljaar wordt hiervoor een overleg met leden van de Ondersteuningsplanraad ingepland om te kijken hoe andere scholen hier mee omgaan.

Meerbegaafdheid: Na de start van de Eureka-groepen in schooljaar 2015-2016 hebben we afgelopen schooljaar de verantwoordelijke docent voor het Eureka project, gevraagd om hier een reflectie op te geven. De ervaringen zijn heel goed. Aandachtspunt is de beoordeling van de leerlingen. Belangrijk is om deze groep leerlingen verbeterpunten te geven en ze zo te leren 'leren'. Helaas heeft de verantwoordelijke leerkracht aan het einde van het afgelopen schooljaar te kennen gegeven dat zij de Roelof Venemaschool verlaat. Het grote belang van een dergelijk programma wordt door de directie onderschreven en is door de MR nogmaals benadrukt. Voor het huidige schooljaar wordt een alternatief programma 'a different day' aangeboden. Dit gaat rond de kerst van start voor de kinderen vanaf groep 5.

Tussenschoolse opvang: Na een eerder besluit in 2014 om de TSO bijdrage van ouders geleidelijk te verhogen, heeft de MR ingestemd met een tweede verhoging voor het schooljaar 2017-2018. Dit om de kwaliteit van de tussenschoolse opvang verder te borgen en om te voorkomen dat de school anders middelen moet inzetten die voor andere doeleinden zijn bestemd. De gevraagde bijdrage per leerling is vergelijkbaar met andere scholen van de Onderwijsgroep Amstelland.

Vakken aanbod op school: De MR heeft een thema-avond georganiseerd over de niet-verplichte of niet-methode gebonden vakken op school. Welke vakken zou de school nog graag aan willen bieden die nu niet aangeboden worden? Wat zijn de wensen van de leerlingen en ouders hierin? En welke bijdrage zouden ouders hieraan kunnen leveren? Tijdens de avond is hierover gebrainstormd met ouders van de ouderraad, vrienden van de RVS, Kinderrijk, de directie en de MR. De avond heeft een aantal bruikbare ideeën opgeleverd en de directie neemt deze mee voor het nieuwe schooljaar.

Verkiezingen: Voorjaar 2018 zullen weer MR verkiezingen georganiseerd worden. Er komen twee plaatsen beschikbaar in de oudergeleding van de MR. Maritha Werther en Sara Koole zullen de MR verlaten vanwege het aflopen van termijnen. Als je interesse hebt om je hiervoor verkiesbaar te stellen horen we het graag. Begin volgend jaar zullen we hier een oproep voor doen, maar denk er alvast eens over na. In de personeelsgeleding zal een vacature ontstaan door het vertrek van Hennie de Jong.
Heb je een signaal of suggestie?
Wil je bepaalde onderwerpen onder de aandacht brengen van de school/ de MR? Dan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein. Of bereiken via: medezeggenschap@gmail.com. Een van ons neemt dan zo snel mogelijk contact op.

Over de medezeggenschapsraad van de RVS
De MR van de RVS bestaat uit 8 leden, die verkozen zijn voor een periode van 3 jaar. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Hennie de Jong (RT), Edith Kok (groep 8), Willemijn van der Maessen (groep 4) en Renate Schreuder (groep 1/2). De ouders worden in de MR vertegenwoordigd door, Einar Horbeek (voorzitter en vader van Dante en Valentijn), Matthias Borgers (Haroun en Noor) en Sara Koole (Eva en Anna ten Brink) en Maritha Werther (moeder van Eva Geluk).