Contact met ouders

 

Als school vinden we het belangrijk dat we een goede samenwerking opbouwen met u als ouders zodat we uw kind op een eenduidige wijze kunnen ondersteunen. Het is goed dat we het eens zijn over de aanpak van uw kind, zodat uw kind kan rekenen op een stevige basis als dat nodig is. Als ouders en leerkracht samenwerken ontwikkelt een kind zich beter. Daartoe regelt de school door de leerjaren heen informatie en contactmomenten met u. Die momenten kunnen per leerjaar verschillen, de in en uitstroom van kinderen vraagt bijvoorbeeld om meer afstemming met u dan de leerjaren waarin uw kind ongestoord het curriculum doorloopt; als uw kind problemen ondervindt vraagt dat eveneens om meer contact dan wanneer alles probleemloos verloopt.

 

Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden:


Start schooljaar

Jaarlijks organiseren leerkrachten in de tweede week van het schooljaar een informatieavond voor de ouders. Daarnaast gaan leerkrachten gedurende de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar met ouders van kinderen met een specifieke aanpak in gesprek om te waarborgen dat de ondersteuning die voor uw kind gewenst is ook wordt uitgevoerd.

 

Tussentijdse contacten

Tot ongeveer 8 jaar brengt u uw kind in de groep en haalt u uw kind ook op (dat geldt dus voor de kleuterbouw en de onderbouw, groepen 1t/m 4). Een regelmatig contact met de leerkracht is- mits dat kort is- dus mogelijk, maar een leerkracht moet zijn/haar aandacht op die momenten wel over veel kinderen en ouders verdelen.

Voor alle leerkrachten geldt dat het handig is om, zo nodig, een kort gesprekje na schooltijd met de leerkracht af te spreken, voor als u ons iets wilt laten weten of als u zelf wilt van ons wilt horen hoe het met uw kind gaat. We raden u aan per mail de leerkracht kort te melden dat u graag even contact wilt. Hij of zij maakt dan zo spoedig mogelijk een afspraak met u. Dit kan ook een afspraak zijn waar het kind bij aanwezig is.

 

Oudergesprekken

Gedurende het schooljaar zijn er vervolgens nog drie geplande contactmomenten.

In het najaar (na ongeveer 12 schoolweken) hebben we de tafeltjesgesprekken.

In februari (na ongeveer 23 schoolweken) houden we 10-minutengesprekken naar aanleiding van de rapporten.

In juni (na ongeveer 38 schoolweken) houden we 10 minutengesprekken ter afronding van het schooljaar en als voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

In groep 1 wijken we van dit schema af, omdat de vierjarigen gedurende het schooljaar instromen en de oudergesprekken op maar gevoerd worden.

Hoe we de oudergesprekken vormgeven leest u in het hoofdstuk rapportage aan ouders en oudergesprekken.

 

Ouderpanels en ouderavonden

Naar aanleiding van de actualiteit en de onderwijsontwikkelingen nodigen we ouders ook uit voor ouderavonden of ouderpanels. Op de ouderavonden krijgen ouders informatie en op ouderpanelavonden worden ouders gevraagd om mee te denken en advies te geven. Dit schooljaar is er bijvoorbeeld een ouderavond over lezen in de groepen 3 en zijn er ouderpanelavonden over mediawijsheid
 

Contact met leerkracht of directeur

Naast de geplande gesprekken is het altijd mogelijk om tussendoor de leerkracht van uw kind even aan te spreken. Dit kan op initiatief van zowel u als van de school. Wij nemen altijd contact met u op wanneer er bijzonderheden zijn. Wilt u een langer gesprek met een leerkracht dan kunt u een afspraak maken.

De directeur heeft geen spreekuur, maar ook met haar kunt u een afspraak maken als u vragen hebt over beleidsmatige zaken die uw kind betreffen of raken. We vinden het fijn als u dat eerst even afstemt met de leerkracht, zodat deze op de hoogte is van uw verzoek om de directeur te spreken.

Kofie-uurtje
De directie organiseert een keer per maand een informeel moment tussen directieleden en ouders om onder het genot van een kopje koffie vrijblijvend met elkaar in gesprek te gaan. Hier is geen afspraak voor nodig. U vindt de data in de nieuwsbrieven.